Самоучитель английского языка. Урок 47. Вопросительная форма модальных глаголов в Present Indefinite Tense

1) Вспомогательные и модальные глаголы to be, to have, can, may, must

Вопросительная форма этих глаголов образуется путем перестановки: глагол ставится перед подлежащим. Сравните:

to be:
I am [aɪ æm]. – am I [æm aɪ]?

to have:
he has [hiː həz]. – has he [həz hiː]?

can:
we can [wi kæn]. – can we [wi kæn]?

may:
I may [aɪ meɪ]. – may I [meɪ aɪ]?

must:
they must [ðeɪ mʌst]. – must they [mʌst ðeɪ]?

Прочтите примеры:

○ Have you many friends?
[həv jʊ ˈmenɪ frendz]

○ Is he your friend?
[ɪz hiː jə frend]

○ Can we come?
[kæn wi kʌm]

○ May I take this flower?
[meɪ aɪ teɪk ðɪs ˈflaʊə]

○ Must they study mathematics?
[mʌst ðeɪ ˈstʌdɪ ˌmæθɪˈmætɪks]

○ Are you a docker?
[ə jʊ ə ˈdɒkər]

○ Is she a good worker?
[ɪz ʃiː ə gʊd ˈwɜːkə]

○ Is there a library near your house?
[ɪz ðeə ə ˈlaɪbrərɪ nɪə jə haʊs]

Все материалы по теме МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ в английском

Уроки самоучителя: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73