Правила чтения английского языка. Правило 35.

Буквосочетания er, ur, or в безударном положении часто читаются как [ə].

  __ mister / ˈmɪstə /

  __ sister / ˈsɪstə /

  __ dinner / ˈdɪnə /

  __ number / ˈnʌmbə /

  __ doctor / ˈdɒktə /

  __ partner / ˈpɑːtnə /

  __ forget / fəˈget /

  __ correct / kəˈrekt /

  __ writer / ˈraɪtə /

  __ driver / ˈdraɪvə /

  __ October / ɒkˈtəʊbə /

  __ later / ˈleɪtə /

Уроки …34 | 35 | 36… | Все уроки